شرايط درخواست‌کننده

۱. معرفى مديرعامل با شرايط زير:


۱.۱. ايرانى‌الاصل و مقيم ايران بودن


۱.۲. تأهل


۱.۳. تدين و عامليت به احکام اسلام


۱.۴. نداشتن سوء پيشينه


۱.۵. سلامت و عدم اعتياد به مواد مخدر


۱.۶. انجام خدمت سربازى با داشتن برگ معافيت دائم


۱.۷. داشتن حداقل ۳۰ و حداکثر ۵۵ سال در زمان انتخاب


۱.۸. داشتن مدرک تحصيلى ليسانس ترجيحاً در رشته‌هاى فني، مديريت، اقتصاد


۱.۹. داشتن حداقل يک سال تجربه مفيد در امور مديريت حمل و نقل که به يکى از راه‌هاى زير احراز خواهد شد:


الف. تأييد سازمان يا وزارتخانه مربوط براى سابقهٔ کار دولتي


ب. تأييد سازمان تأمين اجتماعى مبنى بر پرداخت حق بيمه


ج. روزنامهٔ رسمى کشور


۱.۱۰. عدم اشتغال به کار در سازمان‌ها و مراکز دولتى يا وابسته به دولت و نيز عدم اشتغال به کار مشابه در ساير شرکت‌ها


۲. سپردن تعهد رسمى براى انجام موارد زير:


۲.۱. ارائهٔ تعهد رسمى از طرف هيئت مؤسس مبنى بر ثبت شرکت حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز


۲.۲. ارائهٔ تعهد رسمى مبنى بر اينکه ثبت شرکت عيناً بنا بر مدارک مورد تأييد وزارت راه و ترابرى (واحد مربوط) صورت گيرد.


۲.۳. ارائهٔ تعهد رسمى مبنى بر اينکه پس از ثبت شرکت يک نسخهٔ کامل از مدارک ثبتى و آگهى تأسيس را که به تأييد ادارهٔ ثبت شرکت‌ها رسيده باشد به وزارت راه و ترابرى (واحد مربوط) تحويل دهد.


۲.۴. ارائهٔ تعهد رسمى مبنى بر اينکه پس از انجام تشريفات ثبت شرکت ظرف مدت تعيين شده توسط وزارت راه و ترابرى شروع به ساختمان با تأسيس و تجهيز پايانه براساس طرح تصويب شده کند و پس از تکميل و تجهيز آن، آمادگى خود را براى شروع بهره‌برداري، کتباً به وزارت راه و ترابرى (واحد مربوط) اعلام کند.


۲.۵. ارائهٔ تعهد رسمى مبنى بر اينکه در شهرهايى که پايانهٔ عمومى مسافربرى وجود دارد شرکت مسافربرى موظف است در صورت فعاليت در محدودهٔ شهر، فعاليت‌هاى خود را در پايانهٔ شهر متمرکز کند.


۲.۶. ارائهٔ تعهد رسمى مبنى بر قبول و اجراى کليهٔ دستورالعمل‌هاى صادره در زمينهٔ ترابرى بين‌المللى جاده‌اى از سوى وزارت راه و ترابرى و ساير مقررات و دستورالعمل‌هاى مربوط و ارائهٔ اطلاعات لازم بنا به درخواست وزارت مذکور


۲.۷. ارائهٔ تعهد رسمى مبنى بر تأمين تأسيسات و تجهيزات مورد نياز در مدتى که از سوى وزارت راه و ترابرى اعلام خواهد شد (در شهرهايى که فاقد پايانه است)


۲.۸. ارائهٔ تعهد رسمى مبنى بر کسب نظر موافق معاونت حمل و نقل جاده‌اى (واحد مربوط) در زمينهٔ تغييرات شرکت قبل از ارائهٔ به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها


۳. ارائهٔ اسناد مربوط به پنج دستگاه اتوبوس ملکى به نام هر يک از اعضاى شرکت در شرف تأسيس (مديرعامل، اعضاى هيئت مديره، سهامداران)


۴. ارائهٔ تعهد رسمى مبنى بر ارسال اسناد پنج دستگاه اتوبوس استيجارى به نام شرکت بعد از ثبت شرکت


۵. ارسال دو نسخه پيش‌نويس اساسنامه


۶. ارسال دو نسخه پيش‌نويس شرکت‌نامه (بجز شرکت‌هاى سهامى عام و خاص)


۷. ارسال دو نسخه پيش‌نويس اظهارنامه که متضمن تأييديهٔ ادارهٔ ثبت شرکت‌ها مبنى بر انتخاب نام مناسب ايرانى و غيرمشابه باشد


۸. ارسال دو نسخه اولين صورتجلسهٔ مجمع عمومى مؤسس مبنى بر انتصاب مديرعامل و معرفى امضاهاى مجاز


تذکر:


۱. موضوع شرکت بايد منحصراً مسافربرى بين‌المللى جاده‌اي باشد.


۲. براى تعيين نام شرکت بايد قبلاً مراتب با واحد صدور مجوز هماهنگ شود.


۳. اتوبوس اعزامى به مقاصد واقع در خارج از کشور بايد داراى شرايط زير باشد:


۳.۱. از نوع سوپر يا دولوکس و مجهز به راديو، بخاري، بوفه، يخچال و کولر باشد.


۳.۲. بيش از ده سال از ساخت آن نگذشته باشد.


۳.۳. داراى برگهٔ معاينهٔ فنى (تطبيق کارت مشخصات خودرو با وضعيت ظاهري) و همچنين بيمه‌نامهٔ شخص ثالث و بيمه‌نامهٔ بين‌المللى معتبر باشد.


۳.۴. داراى پروانهٔ خروج موقت باشد.


۳.۵. نام و نشانهٔ شرکت در طرفين بدنهٔ آن به فارسى و لاتين ثبت شده باشد.


۳.۶. نکاتى را که بايد مسافران از آنها مطلع باشند و توسط وزارت راه و ترابرى تعيين مى‌شود در لوحه‌اى در برابر ديد مسافران در اتوبوس نصب گردد.


۳.۷. جعبهٔ کمک‌هاى اوليه در داخل اتوبوس تعبيه شده باشد.


۳.۸. در صورت تغيير نشانى و شماره تلفن مراتب را سريعاً به اطلاع برساند.


۹. اعضاى هيئت‌مديره بايد داراى شرايط زير باشند:


۹.۱. ايرانى‌الاصل و مقيم ايران بودن


۹.۲. تديّن و عامليت به احکام اسلام


۹.۳. نداشتن سوء پيشينه


۹.۴. سلامت و عدم اعتياد به مواد مخدر


۹.۵. انجام خدمت سربازى يا داشتن کارت معافيت دائم از خدمت


۱۰. ارائهٔ اسناد معتبر محل کار


۱۱. پس از ارسال مدارک فوق، سهامداران و مديرعامل و اعضاى هيئت‌مديره بايد ظرف مدت ۱۰ روز براى تنظيم فرم حضور در ايران با ۲ قطعه عکس به انضمام تصوير و اصل شناسنامه به معاونت حمل و نقل جاده‌اى واحد مربوط مراجعه کنند.


۱۲. پس از تکميل و مورد تأييد قرار گرفتن دفتر کار و واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب شمارهٔ ۹۰۰۳۶ به نام تسهيلات بانک ملى ايران شعبهٔ وصال تهران‌نو، با صدور مجوز ثبت شرکت موافقت خواهد شد.


۱۳. پس از تحقق مفاد تعهدات بناهاى ۴-۲ و ۳ و ارائهٔ مدارک ثبتى و تطبيق آن با پيش‌نويس تأييد شدهٔ قبلي، با صدور مجوز فعاليت شرکت موافقت خواهد شد.

محل مراجعه

تهران: دبيرخانهٔ دفتر ترانزيت امور بين‌الملل، واقع در خيابان طالقاني، روبه‌روى شرکت نفت، طبقهٔ سوم


استان‌ها و شهرستان‌ها: سازمان حمل و نقل و پايانه‌‌هاى استان مربوط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاون دفتر ترانزيت و امور بين‌الملل، طبقهٔ چهارم


۲. مديرکل دفتر ترانزيت و امور بين‌الملل، طبقهٔ چهارم

استان‌ها و شهرستان‌ها

سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى استان مربوط (قسمت مسافربرى)