شرايط درخواست‌کننده

به شرکت‌هاى در حال فعاليت در پايانه‌ها، به منظور دستيابى مطلوب به اطلاعات مورد نياز بيمهٔ مسافران، براساس معرفى‌نامهٔ پايانه‌ها، به ميزان تعيين شده حواله داده مى‌شود، مشروط بر آنکه ۸۰ درصد از حواله‌هاى صورت وضعيت قبلى را مصرف کرده باشند.

محل مراجعه

بنا به درخواست متقاضى از لحاظ محل جغرافيايي، سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى استان مربوط، پاسخگوست و در مورد پايانه‌هاى چهارگانهٔ تهران (شرق، جنوب، غرب، اسلامشهر) از طريق ادارهٔ کل حمل و نقل مسافر اقدام مى‌شود.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفاتر امور حمل و نقل مسافر مستقر در پايانه‌هاى شرق، غرب، جنوب، اسلامشهر


۲. ادارهٔ کل حمل و نقل مسافر، به نشاني: خيابان طالقاني، شمارهٔ ۱/۱۶۹

استان‌ها و شهرستان‌ها

سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى استان مربوط (قسمت مسافربرى)