شرايط درخواست‌کننده

شرکت يا مؤسسهٔ حمل و نقل داراى مجوز فعاليت

مدارک مورد نياز

۱. نامهٔ صاحب کالا حاوى مشخصات کامل محموله و معرفى پيمانکار حمل


۲. درخواست شرکت حمل‌کننده به همراه بارنامه و ماليات وسيله نقليه


۳. فيش واريز مبلغ تعيين شده براى ارائهٔ خدمات

محل مراجعه

تهران: دبيرخانهٔ دفتر ايمنى و ترافيک


استان‌ها و شهرستان‌ها: سازمان حمل و نقل و پايانه‌‌هاى استان مربوط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ بازرسى و رسيدگى به شکايات