شرايط درخواست‌کننده

۱. معرفى مديرعامل با شرايط زير:


۱.۱. تابعيت کشور جمهورى اسلامى ايران


۱.۲. متدين به يکى از اديان رسمى کشور


۱.۳. نداشتن سوء پيشينه


۱.۴. نداشتن اعتياد به مواد مخدر


۱.۵. انجام خدمت سربازى يا معافيت دائم از خدمت وظيفه


۱.۶. داشتن حداقل ديپلم کامل متوسطه


۱.۷. داشتن حداقل ۲۵ سال تمام


۱.۸. داشتن ۵ سال سابقهٔ کار در زمينهٔ حمل و نقل بين‌المللى که به يکى از راه‌هاى زير احراز خواهد شد:


الف. تأييد سازمان يا وزارتخانهٔ مربوط براى سابقهٔ کار دولتى


ب. تأييد سازمان تأمين اجتماعى مبنى بر پرداخت حق بيمه


ج. روزنامهٔ رسمى کشور


يا: داشتن مدرک تحصيلى کارشناسى و بالاتر با دو سال سابقهٔ کار


يا: داشتن مدرک تحصيلى کارشناسى و بالاتر در رشته‌هاى تخصصى حمل و نقل، مديريت بازرگاني، مديريت اداري، بيمه و بانکداري، گمرک، اقتصاد و ترافيک، بدون سابقهٔ کار


۱.۹. داشتن گواهى گذراندن دورهٔ مديريت حمل و نقل بين‌المللى


۱.۱۰. عدم اشتغال در شغل در ساير شرکت‌ها (توضيح اينکه مديرعامل شرکت حمل و نقل بين‌المللى نمى‌تواند در ساير شرکت‌ها در سمت مديرعامل باشد.)


۲. سپردن تعهد رسمى براى انجام موارد زير:


۲.۱. عضويت در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران


۲.۲. نوشتن نام شرکت در دو طرف وسيلهٔ نقليهٔ شرکت


۲.۳. انتخاب نام فارسى - ايرانى و غيرمشابه با نام ديگر شرکت‌هاى حمل و نقل (براى جلوگيرى از دوباره‌کارى در ابتدا نام شرکت با واحد امور شرکت‌ها هماهنگ شود، سپس در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها ذخيره گردد.)


۲.۴. ارسال يک نسخهٔ کامل از مدارک ثبتى و آگهى تأسيس شرکت که به تأييد ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجارى رسيده باشد ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ ثبت.


۲.۵. تعهد رسمى هيئت مؤسس و مديرعامل منتخب مبنى بر ارسال آمار فعاليت شرکت هر شش ماه يک بار (پايان ماه‌هاى شهريور و اسفند)


۲.۶. تعهد رسمى هيئت مؤسس مبنى بر اجراى کليه دستورالعمل‌هاى صادره از طرف سازمان حمل و نقل.


۲.۷. تعهد رسمى هيئت موسس مبنى بر اينکه هر گونه تغييرات در شرکت قبل از اعلام به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها با اطلاع و کسب نظر قبلى از سازمان حمل و نقل (واحد مربوط) انجام پذيرد.


۲.۸. تعهد رسمى از طرف هيئت مؤسس مبنى بر اينکه اعضاى هيئت مديره و مديرعامل شرکت در هيچ‌يک از ادارات و مؤسسات دولتى شاغل نيستند.


۳. ارسال سه نسخه اساسنامه


۴. ارسال سه نسخه اظهارنامه


۵. ارسال سه نسخه شرکت‌نامه


۶. ارسال سه نسخه اولين صورتجلسهٔ مجمع عمومى مبنى بر انتخاب مديرعامل و معرفى امضاهاى مجاز و ساير تصميمات متخذه


۷. ارسال مشخصات شامل نشانى و نقشهٔ دقيق محل سکونت فعلى مديرعامل، سهامداران و اعضاى هيئت مديره و شماره تلفن آنها (در صورت تغيير نشانى و شماره تلفن مراتب را سريعاً به اطلاع برسانند.) به انضمام تصوير کليه صفحات شناسنامه اعضا.


۸. ارائهٔ گواهى عدم سوءپيشينه، عدم اعتياد به مواد مخدر و کارت پايان خدمت نظام وظيفه و مدرک تحصيلى اعضاى هيئت مديره


۹. ارائهٔ اسناد رسمى دفتر کار (محل دفتر بايد تجارى باشد.) و ارائهٔ سند تلفن دفتر کار (با ذکر شمارهٔ تلفن) ضرورى است.


تذکر: از کليهٔ سناد و مدارک بايد تصوير تهيه شود و به مهر کپى برابر اصل مهر گردد.


۱۰. پس از ارسال مدارک فوق، سهامداران و مديرعامل و اعضاى هيئت‌مديره بايد ظرف مدت ۱۰ روز براى تنظيم فرم حضور در ايران با ۲ قطعه عکس و اصل شناسنامه به سازمان حمل و نقل واحد مربوط مراجعه کنند.


۱۱. پس از تکميل پرونده و مورد تأييد قرار گرفتن دفتر کار و واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب شمارهٔ ۹۰۰۳۶ به نام تسهيلات بانک ملى ايران شعبهٔ وصال تهران‌نو، با صدور مجوز ثبت شرکت موافقت خواهد شد.


۱۲. پس از ارائهٔ مدارک ثبتى و تطبيق آن با پيش‌نويس تأييد شدهٔٔ قبلى با صدور مجوز فعاليت شرکت موافقت خواهد شد.

محل مراجعه

تهران: دبيرخانهٔ دفتر ترانزيت امور بين‌الملل، واقع در خيابان طالقاني، روبه‌روى شرکت نفت، طبقهٔ سوم


استان‌ها و شهرستان‌ها: سازمان حمل و نقل و پايانه‌‌هاى استان مربوط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاون دفتر ترانزيت و امور بين‌الملل، طبقهٔ چهارم


۲. مديرکل دفتر ترانزيت و امور بين‌الملل، طبقهٔ چهارم

استان‌ها و شهرستان‌ها

سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى استان مربوط (قسمت مسافربرى)