شرايط و مدارک مورد نياز

ارائهٔ مشخصات کامل محل ساخت

محل مراجعه

تهران: دبيرخانهٔ دفتر ايمنى و ترافيک، به نشانى خيابان ولى‌عصر، خيابان دمشق، سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى کشور، طبقه ۱۲

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ بازرسى و رسيدگى به شکايات، به نشانى خيابان ولى‌عصر، خيابان دمشق، سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى کشور، طبقه ۱۲