شرايط درخواست‌کننده

معرفى شرکت‌هاى در حال فعاليت به پايانه‌ها براى انعقاد قرارداد، در صورتى که شرکت متقاضى در همان شهر با طرف ديگرى قرارداد نداشته باشد.

محل مراجعه

بنا به درخواست متقاضى از لحاظ محل جغرافيايي، سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى استان مربوط، پاسخگوست و در مورد پايانه‌هاى چهارگانهٔ تهران (شرق، جنوب، غرب، اسلامشهر) از طريق ادارهٔ کل حمل و نقل مسافر اقدام مى‌شود.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفاتر امور حمل و نقل مسافر مستقر در پايانه‌هاى شرق، غرب، جنوب، اسلامشهر


۲. ادارهٔ کل حمل و نقل مسافر، به نشاني: خيابان طالقاني، شمارهٔ ۱/۱۶۹

استان‌ها و شهرستان‌ها

سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى استان مربوط (قسمت مسافربرى)