شرايط درخواست‌کننده

۱. استقرار شرکت متقاضى در مرکز استان مربوط


۲. داشتن حداقل سابقهٔ يک سال فعاليت شرکت در امر حمل و نقل داخلى مسافر


۳. داشتن ۱۰ دستگاه وسيلهٔ نقليهٔ ملکى و ۲۰ دستگاه استيجارى به نام شرکت يا اعضاى هيئت مديره

محل مراجعه

کليهٔ استان‌ها براى متقاضيان فعاليت برون‌مرزي، شرکت‌هاى متقاضى را به ادارۀ کل حمل و نقل مسافر هدايت مى‌کنند

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفاتر امور حمل و نقل مسافر مستقر در پايانه‌هاى چهارگانه


۲. ادارهٔ کل حمل و نقل مسافر واقع در خيابان طالقاني، پلاک ۱/۱۶۹

استان‌ها و شهرستان‌ها

سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى استان مربوط (قسمت مسافربرى)