براساس آيين‌نامهٔ تأسيس شرکت‌ها و مؤسسات کارگزارى ترابرى دريايي، مديران عامل شرکت‌هاى تعاونى و مديران شرکت‌هاى بخش خصوصى که بومى و ساکن استان سيستان و بلوچستان باشند از ارائهٔ سابقهٔ کار و مدرک تحصيلى معاف‌اند.