شرايط مديرعامل

۱. تديّن به يکى از اديان رسمى جمهورى اسلامى


۲. ايرانى و مقيم ايران بودن


۳. نداشتن سوء‌ پيشينهٔ کيفرى


۴. عدم اعتياد به مواد مخدر


۵. عدم اشتغال به کار در مؤسسات و سازمان‌هاى دولتى و وابسته به دولت يا تحت پوشش آن و نهادهاى انقلاب اسلامى و شهردارى‌ها


۶. داشتن کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم


۷. عدم اشتغال به سمت مشابه در ساير شرکت‌ها


۸. داشتن حداقل ۲۵ سال تمام


۹. داشتن مدرک تحصيلى حداقل ديپلم با پنج سال و يا مدرک تحصيلى ليسانس با سه سال سابقهٔ کار مفيد در زمينهٔ فعاليت درخواست شده

شرايط اعضاى هيئت مديره

۱. تديّن به يکى از اديان رسمى جمهورى اسلامى ايران


۲. ايرانى و مقيم ايران بودن


۳. نداشتن سوء پيشينه کيفرى


۴. عدم اعتياد به مواد مخدر


۵. عدم اشتغال به کار در مؤسسات وابسته به سازمان‌هاى دولتى و وابسته به دولت يا تحت پوشش آن و نهادهاى انقلاب اسلامى و شهردارى‌ها


۶. داشتن کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم


۷. داشتن حداقل ۲۰ سال تمام


۸. داشتن مدرک تحصيلى حداقل ششم ابتدايى و تجربيات کافى به ميزان دو سال سابقهٔ کار معتبر

شرايط سهامداران

کليهٔ سهامداران شرکت‌ها و مؤسسات کارگزارى ترابرى دريايى بايد ايرانى و مقيم ايران باشند.

مدارک مربوط به مديرعامل

۱. گواهى عدم سوء پيشينهٔ کيفرى


۲. گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر


۳. گواهى عدم اشتغال به کار در مؤسسات و سازمان‌هاى دولتى و وابسته به دولت يا تحت پوشش آن و نهادهاى انقلاب اسلامى و شهردارى‌ها


۴. تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم


۵. تصوير مدرک تحصيلى (حداقل پنجم ابتدايى)


۶. تصوير شناسنامه


۷. دو قطعه عکس ۴?۳


۸. اصل گواهى سابقهٔ کار

مدارک مربوط به سهامداران

۱. تصوير شناسنامه


۲. يک قطعه عکس ۴?۳

مدارک لازم براى ثبت شرکت

۱. اساسنامه، ۲ نسخه اصل


۲. اظهارنامه (تقاضانامه)، ۲ نسخه اصل


۳. شرکت‌نامه، ۲ نسخه اصل


۴. صورتجلسهٔ مجمع عمومي، ۲ نسخه اصل


۵. صورتجلسهٔ هيئت مديره (در صورت داشتن هيئت مديره)، ۲ نسخه اصل


تذکرات مهم:


- اسناد و مدارک ثبت شرکت بايد از ادارات ثبت شرکت‌ها خريدارى شود و پس از تکميل و تعيين نام شرکت، توسط متقاضى يا از طريق ادارهٔ ثبت براى اين سازمان ارسال گردد.


- کليهٔ صفحات اساسنامه، اظهارنامه (تقاضانامه) شرکت‌نامه و صورتجلسهٔ مجمع عمومى بايد توسط تمامى سهامداران شرکت امضا شود.

ساير مدارک

۱. اعلام دقيق نشانى دفتر مرکزي، شعب و ساير امکانات شرکت


۲. ارسال تصوير فيش واريز مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ ريال به حساب ۸۲۲ خزانه بابت صدور مجوز فعاليت