براى جبران خسارات ناشى از فعاليت در محوطه‌ها و اماکن و آب‌هاى بندي، شرکت‌ها ملزم به تسليم سفتهٔ معتبر به شرح زيرند:


۱. نمايندگى کشتيراني، سفتهٔ دو ميليون ريالى


۲. تخليه و بارگيرى (خن‌کار)؛ سفتهٔ يک ميليون ريالى


۳. تخليه و بارگيرى (دو به کار)؛ سفتهٔ بيست ميليون ريالى


۴. بارشماري؛ سفتهٔ يک ميليون ريالى


۵. آب‌رسانى و سوخت‌رساني؛ سفتهٔ بيست ميليون ريالى


۶. تدارکاتى (آذوقه‌رساني، شستشوى البسه، گازرساني)؛ سفتهٔ دو ميليون ريالى


۷. عمليات کانيتنري؛ سفتهٔ دو ميليون ريالى


۸. کمک و نجات؛ سفتهٔ پنجاه ميليون ريالى


۹. غواصي؛ سفتهٔ يک ميليون ريالى


۱۰. تأمين کارکنان و تجهيزات؛ سفتهٔ يک ميليون ريالى


۱۱. بازرسى کشتى و کالاى کشتي؛ سفتهٔ يک ميليون ريالى


۱۲. باربندي؛ سفتهٔ يک ميليون ريالى


تذکرات مهم:


- سفتهٔ تسليمى بايد توسط يک شرکت که از اين سازمان يا وزارت راه و ترابرى داراى مجوز فعاليت باشد پشت‌نويسى شود.


- شرکت‌هايى که قادر به تسليم سفته نيستند مى‌توانند معادل مبلغ سفته، با توجه به موضوع فعاليت، ضمانت‌نامهٔ بانکى معتبر تحويل دهند.


- روى سفته بايد توسط فرد يا افرادى که در شرکت حق امضاى اوراق و اسناد بهادار را دارند امضا و به مهر شرکت مهر شود.