براساس مادهٔ ۱۶ آيين‌نامه، مديران عامل شرکت‌هاى فوق از ارائهٔ سابقهٔ کار مرتبط با موضوع فعاليت معاف‌اند.


ضمناً مديران شرکت‌ها و موسسات دولتى موضوع اين آيين‌نامه نمى‌توانند در هيچ‌ يک از مؤسسات و سازمان‌هاى دولتى و وابسته به دولت يا تحت پوشش آن و نهادهاى انقلاب اسلامى و شهردارى‌ها اشتغال به کار داشته باشند.