مطابق آيين‌نامهٔ تأسيس شرکت‌ها و مؤسسات کارگزارى ترابرى دريايي، مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۵ شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور، کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى که قصد ايجاد و يا توسعهٔ اين نوع شرکت‌ها و مؤسسات را دارند مى‌توانند پس از فراهم کردن امکانات مورد نياز و با تکميل مدارک به سازمان بنادر و کشتيرانى مراجعه کنند.

محل مراجعه

سازمان بنادر و کشتيراني، ادارهٔ کل امور بندري، دفتر امور شرکت‌ها و مؤسسات کارگزارى ترابرى دريايى

موادى از آيين‌نامهٔ تأسيس شرکت‌ها و مؤسسات کارگزارى ترابرى دريايى

مادهٔ ۱. اقدامه به تأسيس هر نوع شرکت يا مؤسسهٔ کارگزارى ترابرى دريايي، اعم از دولتى يا تعاونى و خصوصي، در جهت ارائهٔ خدمات مندرج در اين آيين‌نامه در بنادر تابعه، موکول به اخذ مجوز از سازمان بنادر و کشتيرانى مى‌باشد.


مادهٔ ۲. انواع شرکت‌ها و موسسات کارگزارى ترابرى دريايى مندرج در اين آيين‌نامه عبارت‌اند از:


۱. نمايندگى کشتيرانى


۲. تخليه و بارگيرى (خن‌کار)


۳. تخليه و بارگيرى (دوبه‌کار)


۴. بارشمارى


۵. آب‌رسانى و سوخت‌رسانى


۶. تدارکاتى (آذوقه‌رساني، شستشوى البسه، گازرسانى)


۷. عمليات کانتينرى


۸. کمک و تجات


۹. غواصى


۱۰. تأمين کارکنان و تجهيزات


۱۱. بازرسى کشتى و کالاى کشتى


۱۲. باربندى (لشينگ)


مادهٔ ۳. اعطاى مجوز فعاليت به شرکت‌ها و مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه و نظارت لازم در امور مربوط به نحوهٔ فعاليت آنها توسط سازمان بنادر و کشتيرانى به عمل مى‌آيد.


مادهٔ ۴. کليهٔ اشخاص حقيقى و يا حقوقى که قصد ايجاد و يا توسعهٔ شرکت و يا اقدام به انجام خدمات و عمليات مذکور در مادهٔ يک اين آيين‌نامه را دارند ابتدا بايد درخواستى حاوى مشخصات کامل متقاضي، سابقهٔ کار و نوع شرکت يا مؤسسه و وسائل و تجهيزات و ساير امکانات در اختيار را تنظيم و براى بررسى به سازمان بنادر و کشتيرانى تسليم نمايند.


مادهٔ ۵. سازمان بنادر و کشتيرانى با رعايت مفاد اين آيين‌نامه نسبت به درخواست متقاضيان اظهارنظر مى‌نمايد.


مادهٔ ۹. مدت اعتبار مجوز فعاليت چهار سال تمام خواهد بود و شرکت‌ها و مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه مى‌توانند در صورت تمايل نسبت به تمديد آن با رعايت مفاد اين آيين‌نامه اقدام لازم معمول دارند.


تبصره: پروانهٔ فعاليت بايد در دفتر مرکزى محل فعاليت شرکت و يا مؤسسه به نحو قابل رؤيت نصب گردد و صرفاً دارندۀ مجوز فعاليت حق استفاده از آن را دارد.


مادهٔ ۱۰. در صورتى که شرکت‌ها و مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه در مدت چهار سال متوالى هيچ‌گونه فعاليتى نداشته باشند سازمان بنادر و کشتيرانى از تمديد مجوز فعاليت شرکت يا مؤسسه خوددارى مى‌نمايد.


مادهٔ ۱۱. به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضي، مجوز فعاليت در بيش از يک رشته از فعاليت‌هاى مذکور در مادهٔ ۲ اين آيين‌نامه داده نخواهد شد.


تبصره: در صورتى که شرکت يا مؤسسه به تشخيص سازمان بنادر و کشتيرانى قادر به فعاليت در ساير رشته‌هاى مندرج در مادهٔ ۲ باشد مى‌‌تواند حداکثر در سه رشته با احراز شرايط لازم اقدام به دريافت مجوز فعاليت نمايد.