شرکت نمايندگى کشتيرانى

۱. دفتر کار و تلفن در مرکز استان و بنادر مورد فعاليت


۲. تلکس در مرکز استان

شرکت تخليه و بارگيرى (خن‌کار)

۱. دفتر کار و تلفن در بنادر مورد فعاليت


۲. وسايل و تجهيزات تخليه و بارگيرى (از قبيل: طناب، زنجير، تاب تور، ليفتراک، لودر)


۳. کارکنان مجرب به تعداد کافى


۴. وسايل ايمنى (کفش، کلاه، لباس، دستکش)

شرکت تخليه و بارگيرى (دو‌به‌کار)

۱. دفتر کار و تلفن در بنادر مورد فعاليت


۲. وسايل و تجهيزات دو‌به‌کارى (از قبيل: سيم بکسل، يدک‌کش، دوبه، جرثقيل)


۳. کارکنان مجرب به تعداد کافى


۴. وسايل ايمنى (کفش، کلاه، لباس، دستکش)

شرکت بارشمارى

۱. دفتر کار و تلفن در بنادر مورد فعاليت


۲. کارکنان بارشمار و سربار شمار به تعداد کافى


۳. وسايل ايمنى (کفش، کلاه)

شرکت آب‌رسانى و سوخت‌رسانى

۱. دفتر کار و تلفن در بنادر مورد فعاليت


۲. تجهيزات آب‌رسانى و سوخت‌رسانى (بارج و يدک‌کش)


۳. کارکنان مجرب به تعداد کافى


۴. وسايل ايمنى (کفش، کلاه، لباس، دستکش)

شرکت تدارکاتى (آذوقه‌رساني، شستشوى البسه، گازرسانى)

۱. دفترکار و تلفن در بنادر مورد فعاليت


۲. وسايل نقليه (وانت‌بار)


۳. امکانات لازم مرتبط با موضوع شرکت

شرکت عمليات کانتينرى

۱. دفتر کار، انبار (خارج از محوطهٔ بندر) در بنادر مورد فعاليت


۲. تلفن و تلکس


۳. تجهيزات کافى و مناسب براى حمل و نقل و تخليه و بارگيرى کانتينر


۴. کارکنان مجرب به تعداد کافى


۵. وسايل ايمنى (کفش، کلاه، لباس، دستکش)

شرکت کمک و نجات

۱. دفتر کار در بنادر مورد فعاليت


۲. تلفن و تلکس


۳. تجهيزات کافى و مناسب (سيم بکسل، يدک‌کش مجهز به دستگاه اطفاى حريق، جرثقيل، دوبه)


۴. پرسنل مجرب به تعداد کافى


۵. وسايل ايمنى (کفش، کلاه، لباس، دستکش)

شرکت غواصى

۱. دفتر کار و تلفن در بنادر مورد فعاليت


۲. تجهيزات کافى و لباس غواصى کامل و قايق موتورى


۳. کارکنان مجرب و غواص به تعداد کافى با گواهينامهٔ نيروى دريايى جمهورى اسلامى و ساير مراجع ذيصلاح

شرکت تأمين کارکنان و تجهيزات

۱. دفتر کار و تلفن در بنادر مورد فعاليت


۲. گواهينامهٔ ناخدايى

شرکت بازرسى کشتى و کالاى آن

۱. دفتر کار در بنادر موردفعاليت


۲. تلفن و تلکس


۳. گواهى‌نامهٔ بازرسى کشتى از يکى از مؤسسات بين‌المللى


۴. کارکنان مجرب به تعداد کافى


۵. دارا بودن امکانات لازم مرتبط با موضوع شرکت

شرکت بار بندرى

۱. دفتر کار و تلفن در بنادر مورد فعاليت


۲. کارکنان مجرب و کافى


۳. دارا بودن امکانات لازم در رابطه با موضوع شرکت