مراحل رسيدگى به درخواست‌ها و شکايات


۱. دفتر وزارتى


۲. معاونت يا سازمان ذيربط با توجه به موضوع


۳. رسيدگى در واحد مربوط


۴. ارسال نتيجه به دفتر وزارتى


۵. ارسال پاسخ به متقاضى يا شاکى


ضمناً هر دو هفته يک بار، روز يکشنبه، وزير راه و ترابرى ملاقات عمومى دارد.