شرايط عمومى درخواست‌کننده

۱. تديّن به دين اسلام يا يکى از اديان شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران


۲. نداشتن محکوميت جزايى مؤثر که مانع از برخوردارى از حقوق اجتماعى باشد


۳. در اختيار داشتن سرمايه، امکانات و تجهيزات کافى به تشخيص شوراى عالى هواپيمايى کشورى که سرمايهٔ نقدى آن نبايد کمتر از دو ميليارد ريال باشد.

شرايط مديرعامل شرکت يا مديرعامل اجرايى موسسه

۱. تابعيت ايران


۲. حداقل ۲۵ سال سن


۳. کارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم (براى مردان)


۴. داشتن صلاحيت امنيتى و سياسى


۵. آشنايى به يکى از زبان‌هاى رايج ايکائو (ترجيحاً انگليسى)

مدارک لازم

۱. تکميل فرم سه برگى


۲. ۴ قطعه عکس ۴?۳ و ۵ قطعه عکس ۴?۶


۳. اصل و تصوير شناسنامه از کليهٔ صفحات ۲ سرى


۴. اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلى


۵. اصل و تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت دائم دو برگ


۶. تصوير گذرنامه متقاضى و همسر از صفحات ۲ تا ۹ يک‌سرى (در صورت دارا بودن)


۷. اصل و تصوير مدرک ايثارگرى (در صورت دارا بودن)


۸. گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر


۹. برگ عدم سوء پيشينه

محل مراجعه

تهران: فرودگاه مهرآباد، هواپيمايى آسمان، دفتر حقوقى معاونت بازرگانى و خدمات فرودگاهى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. دفتر حقوقى شرکت، تلفن ۶۴۱۹۴۹۸، ساعت تماس ۷:۴۵ تا ۱۶


۲. دفتر مديرعامل شرکت