مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى


۲. تکميل فرم‌هاى مختلف


۳. تصوير شناسنامه و موافقت اصولى درخواست‌کننده


۴. بررسى مدارک و پرداخت وجه از طريق ذيحسابى طرح‌هاى عمرانى

محل مراجعه

تهران: حوزه‌هاى ادارات تربيت‌بدنى


شهرستان‌ها: ادارات کل تربيت بدنى

محل مراجعه براى طرح شکايات

۱. سازمان تربيت‌بدنى


۲. ادارهٔ کل تربيت بدنى استان تهران


۳. ادارهٔ کل تربيت بدنى استان‌ها


۴. معاونت ورزش بانوان واقع در خيابان حجاب، صندوق پستى ۶۱۵۵-۱۴۱۵۵ (دربارهٔ شکايات ورزش بانوان)