شرايط درخواست‌کننده

مدير داخلى باشگاه بايد داراى مدرک ديپلم و متأهل باشد.

مدارک مورد نياز

۱. تکميل برگ تأسيس يا تطبيق با تأييد تربيت‌‌بدنى استان مربوط


۲. تکميل برگ اطلاعات فردى


۳. تکميل برگ مشخصات ثبتى


۴. اصل گواهى عدم سوء پيشينهٔ مؤسس يا متقاضى تطبيق


۵. اصل گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر مؤسس يا متقاضى تطبيق


۶. اصل گواهى عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد مدير (زن. مرد) تأسيس يا تطبيق


۷. آيين‌نامهٔ داخلى باشگاه (مطابق آيين‌نامهٔ مصوب)


۸. تصوير گواهينامهٔ پايان تحصيلات مدير


۹. تعيين نام باشگاه (اعم از استخر، سالن، زورخانه)


۱۰. مدارک ثبت شرکت‌هاى ورزشى (اساسنامه، آگهى تأسيس، اظهارنامه)


۱۱. نقشهٔ کروکى محل تأسيس در اندازهٔ کاغذ A۴


۱۲. سند قطعى يا اجاره‌نامهٔ رسمى باشگاه


۱۳. اصل تقاضاى مؤسس يا متقاضى تطبيق


۱۴. تهيهٔ نشانه (آرم) و پرچم با تأييد استان در اندازهٔ کاغذ A۴


۱۵. تصوير آخرين مجوز باشگاه براى متقاضيان تطبيق و گواهى مربى‌گرى (حداقل درجه ۳) براى تأسيس


۱۶. نظريهٔ حراست تربيت‌بدنى استان


۱۷. تصوير تمام صفحات شناسنامهٔ مدير داخلى باشگاه امضا و مهر ادارهٔ کل


تذکر:


مدارک فوق، پس از تطبيق و تکميل، در کميسيون مادۀ ۵ مطرح مى‌شود و پس از تأييد، پروانه صادر مى‌گردد.

محل مراجعه

تهران: حوزه‌هاى ادارات تربيت‌بدنى


شهرستان‌ها: ادارات کل تربيت بدنى