محل مراجعه براى طرح شکايات

۱. سازمان تربيت‌بدني


۲. ادارهٔ کل تربيت بدنى استان تهران


۳. ادارهٔ کل تربيت بدنى استان‌ها


۴. معاونت ورزش بانوان واقع در خيابان حجاب، صندوق پستى ۶۱۵۵-۱۴۱۵۵ (دربارهٔ شکايات ورزش بانوان)

مراحل رسيدگى در تهران

۱. طرح شکايات کتبى يا شفاهى در ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات


۲. رسيدگى کارشناسان مربوط


۳. تهيهٔ گزارش توسط کارشناس اعزامى


۴. تسليم گزارش به مديرکل ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات

مراحل رسيدگى در شهرستان‌ها

۱. رئيس تربيت‌بدنى شهرستان


۲. مديرکل تربيت‌بدنى استان


۳. مديرکل ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات


۴. اعزام کارشناس مربوط


۵. تهيهٔ گزارش براى مديرکل ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات


۶. در صورت لزوم ارسال گزارش براى رئيس سازمان تربيت‌بدنى

طرح مستقيم شکايت

شاکيان مى‌توانند، در صورت لزوم، مستقيماً به دفتر معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان تربيت‌بدنى مراجعه کنند.