براساس قانون اساسى چمهورى اسلامى ايران، مسئوليت پخش برنامه‌هاى راديويى و تلويزيونى در انحصار سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران است که زير نظر مقام معظّم رهبرى انجام وظيفه مى‌کند. اين سازمان، با به کارگيرى منابع و امکانات انسانى و تجهيزاتى خود و با استفاده از خدمات بخش‌هاى تعاونى و خصوصي، اقدام به تأمين، توليد، پخش و توزيع صدا و تصوير مى‌کند.


نظارت بر نحوهٔ عمل و کيفيت فعاليت سازمان و تطبيق آن با اهداف تعيين شده، با ترتيبات پيش‌بينى شده در ساختار سازمانى و روش‌هاى مختلف صورت مى‌گيرد.


همچنين، براساس قانون، شوراى نظارت بر سازمان صدا و سيما، متشکل از نمايندگان سه قوّه، بر رعايت تعادل در پرداختن به مسائل قواى سه‌گانه و به‌کارگيرى مطلوب منابع در جهت اهداف نظارت دارد.


شکايات، انتقادات و پيشنهادهاى مردمى که بيشتر دربارهٔ کيفيت برنامه‌هاى پخش شده و برنامه‌هاى مورد درخواست مردم و در مرحلهٔ بعد درخصوص اشکالات فنى دريافت صدا و تصوير و درخواست گسترش پوشش است، از طريق تلفن و نامه به سازمان واصل مى‌شود. کليهٔ اين اعلام‌نظرها به طور روزانه مدون و منظم مى‌شود و در اختيار رئيس سازمان و مديران ذيربط قرار مى‌گيرد و از سوى مديريت‌ها پيگيرى مى‌شود. موارد خاص موردنظر رئيس سازمان از طريق ادارهٔ کل بازرسى و بررسى‌هاى عمومى حوزهٔ رياست پيگيرى مى‌شود. شماره‌ تلفن‌هاى تماس مردمى ۳-۲۰۴۰۰۰۱، ۲۰۴۶۸۹۴، ۲۰۴۰۰۰۵ و نشانى مکاتبه، تهران، خيابان وليعصر، خيابان جام جم، صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، ساختمان مرکزي، ادارهٔ کل بازرسى و بررسى‌هاى عمومى است.