شرايط درخواست‌کننده

دارندگان کارگاه‌ها يا کارخانه‌هاى صنعتى يا مؤسساتى که در زمينه‌هاى مختلف کارهاى آزمايشگاهى انجام مى‌دهند، مانند انجام آزمايش‌هاى فيزيکى و شيميايى روى آب، فاضلاب، اندازه‌گيرى کربن آلى در نمونه‌هاى رسوبي، اندازه‌گيرى فلزات سنگين در نمونهٔ رسوبات يا اندازه‌گيرى خروجى دودکش صنايع

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى


۲. ارسال نمونهٔ آزمايشگاهى


۳. ثبت نوبت آزمايشگاه


۴. ارائهٔ فيش واريز هزينهٔ آزمايشگاه، طبق تعرفه، به حساب شمارهٔ ۸۶۵ بانک ملى ايران نزد خزانه‌دارى کل

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل حفاظت محيط زيست استان تهران


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل حفاظت محيط زيست استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ساختمان مرکزى سازمان حفاظت محيط زيست، ادارهٔ کل کنترل و نظارت، تلفن ۹-۸۹۱۲۶۱


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ حفاظت کل محيط زيست استان