اقدام اوّل

مراجعه به کتابخانهٔ تخصصى سازمان مرکزى حفاظت محيط زيست (واقع در طبقهٔ ۶، شمارهٔ ۱۸۷، خيابان استاد نجات‌اللهي)

اقدام دوم

تماس با دفتر روابط عمومى و امور بين‌الملل سازمان حفاظت محيط زيست با تلفن ۹-۸۹۱۲۶۱

اقدام سوم

تماس با دفتر مشارکت مردمى سازمان حفاظت محيط زيست با تلفن ۹-۸۹۱۲۶۱