شرايط درخواست‌کننده

دارندگان کارگاه‌ها يا کارخانه‌هاى توليدى که بيشتر در زمينهٔ صنايع فعاليت دارند.

مدارک مورد نياز

۱. جواز تأسيس از وزارتخانهٔ ذيربط


۲. استعلام از دستگاه صادرکنندهٔ جواز


۳. تصوير مدارک مربوط به زمين موردنظر براى احداث واحد صنعتى


۴. ارائهٔ برگ‌هاى تکميل و امضا شدهٔ ادارهٔ کل حفاظت محيط زيست استان مربوط

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل حفاظت محيط زيست استان تهران


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل حفاظت محيط زيست استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ساختمان مرکزى سازمان حفاظت محيط زيست، ادارهٔ کل کنترل و نظارت، تلفن ۹-۸۹۱۲۶۱


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ حفاظت کل محيط زيست استان