وظايف

اين مؤسسه در دى ماه ۱۳۶۸ براساس مصوبهٔ شوراى عالى انقلاب فرهنگى تأسيس شد. وظايف عمدهٔ اين مؤسسه عبارت‌اند از :


۱. انجام مطالعات و پژوهش‌هاى لازم در زمينهٔ برنامه‌ريزى اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى


۲. ارائهٔ آموزش‌هاى نظرى - کاربردى در زمينهٔ توسعه و برنامه‌ريزى اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگى به کارشناسان و متخصصان برنامه‌ريزى به منظور بالا بردن سطح دانش آنها


۳. پژوهش در جهت دستيابى به بهترين و مناسب‌ترين فنون و روشهاى برنامه‌ريزى و شناخت مشکلات و ارائهٔ طريق براى رفع موانع در امر برنامه‌ريزى و تنظيم بودجه


۴. انتشارات نشريات آموزشي، پژوهشي، اطلاعاتى و آمارى در زمينهٔ توسعه و برنامه‌ريزى و ...

مراجعان

۱. نمايندگان دستگاه‌هاى دولتى


۲. دانشجويان و دانش‌پژوهان

نحوه راهنمايى مراجعان

مراجعان براساس نوع کار توسط مأموران واحد اطلاعات به بخش‌هاى ذيربط راهنمايى مى‌شوند. در صورت عدم اطلاع مراجعان از نحوهٔ کار در مؤسسه يا روند کار، به دفتر رئيس مؤسسه راهنمايى مى‌شوند تا اطلاعات لازم در اختيارشان قرار گيرد.


مأموران واحد اطلاعات مؤسسه زيرنظر مديريت ادارى عمل مى‌کنند.