وظايف

۱. تهيهٔ طرح و تنظيم برنامه‌هاى نقشه‌بردارى عمومي، پوششي، مبنايي، هيدروگرافى و جغرافيايى و پيشنهاد آن براى تصويب به شوراى عالى نقشه‌بردارى


۲. تهيهٔ برنامهٔ اجرايى مراحل مختلف عمليات نقشه‌بردارير مبنايى


۳. اجراى کليهٔ عمليات نقشه‌بردارى و مراحل کارتوگرافي، چاب و ... مورد نياز دستگاه‌هاى اجرايى


۴. جمع‌آورى و بايگانى کليهٔ نسخ اصلى مدارک و اطلاعات عمليات انجام شده در تهيهٔ نقشه و اطلاعات جغرافيايى در سطح کشور به منظور ايجاد بانک اطلاعات نقشه‌بردارى و ...

مراجعان

۱. نمايندگان دستگا‌ه‌هاى اجرايى براى تهيه و تصويب نقشه


۲. نمايندگان شرکت‌هاى خصوصى براى تهيه و تصويب نقشه


۳. دانش‌پژوهان و دانشجويان

نحوه راهنمايى مراجعان

مراجعان در بدو ورود به مأموران واحد اطلاعات مراجعه مى‌کنند و در صورتى ک نياز به راهنمايى بيشترى داشته باشند از طريق مأموران واحد اطلاعات و راهنمايى به دفتر روابط عمومى معرفى مى‌شوند و در اين دفتر راهنمايى لازم صورت مى‌گيرد.