وظايف

۱. انجام سرشمارى‌هاى عمومى و آمارگيرى‌هاى نمونه‌اى در زمينه‌هاى اقتصادى و اجتماعي


۲. تهيهٔ آمارهاى مورد نياز برنامه‌ريزى‌ها و طرح‌هاى عمرانى کشور


۳. استخراج، بررسي، چاپ و انتشار اطلاعات و نتايج حاصل از سرشمارى‌ها و آمارگيرى‌ها


۴. تهيه و انتشار سالنامهٔ آمارى کشور

وظايف شوراى عالى آمار

۱. تعيين سياست کلى برنامه آمارى کشور و نحوۀ توزيع فعاليت‌هاى آمارى بين سازمان‌هاى مسئول


۲. تعيين اولويت‌هاى آمارى کشور


۳. اظهارنظر در مورد تأمين اعتبار اجراى طرح‌ها و فعاليت‌هاى آمارى وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و وابستهٔ دولت و شرکت‌‌هاى دولتى که از محل اعتبارات عمرانى کشور هزينهٔ آنها پرداخت مى‌شود.


۴. اظهارنظر نسبت به آيين‌نامه‌ها و لوايحى که در زمينهٔ آمار تهيه مى‌شوند.


۵. اتخاذ تصميم دربارۀ مسائلى که دستگاه‌هاى اجرايى در زمينهٔ آمارگيرى با آن مواجه مى‌شوند و در شورا مطرح مى‌کنند.

مراجعان

۱. محققان و دانش‌پژوهان و استادان دانشگاه‌ها


۲. نمايندگان دستگاه‌هاى اجرايى

نحوه راهنمايى مراجعان

مراجعان براساس نوع کار به قسمت‌هاى مربوط معرفى مى‌شوند. در صورتى که امکان راهنمايى افراد در بدو ورود وجود نداشته باشد، آنان را به روابط عمومى معرفى و به وسيلهٔ کارشناسان به قسمت‌هاى مختلف راهنمايى مى‌شوند.


مأموران واحد اطلاعات و راهنمايى در مرکز آمار ايران زير نظر دفتر کارگزينى انجام وظيفه مى‌کنند.