۱. سازمان برنامه و بودجه: ميدان بهارستان، تلفن ۳۲۷۱


۲. مرکز آمار ايران: خيابان دکتر فاطمي، خيابان رهى معيّري، تلفن ۹-۶۵۵۰۶۱


۳. سازمان نقشه‌بردارى کشور: خيابان آزادي، خيابان معراج، تلفن ۷-۶۰۰۰۰۳۱


۴. شرکت داده‌پردازى ايران: خيابان استاد نجات‌اللّهي، شمارهٔ ۲۱۶، تلفن ۹-۸۹۳۲۵۱


۵. شرکت ايران ارقام: خيابان استاد نجات‌اللّهي، خيابان سپند غربي، شمارهٔ ۸۳، تلفن ۳-۸۹۷۱۶۲


۶. مؤسسهٔ عالى پژوهش در برنامه‌ريزى و توسعه: خيابان نياوران، تلفن ۲۵۷۷۲۱۶، ۲۵۷۸۶۳۰، ۲۸۴۱۴۸