راهنماى درخواست مفاصاحساب موضوع مادۀ ۱۴ قانون کارآموزى

شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ صاحبان صنايع يا کارفرمايان، اعم از اشخاص حقيقى يا حقوقى

مدارک مورد نياز

۱. اصل کارت بازرگانى و تصوير آن


۲. آگهى تأسيس شرکت و آخرين تغييرات آن


۳. تکميل تعهدنامهٔ مخصوص


۴. در مورد پيمانکارى‌هاى ساختماني، ارائهٔ مبالغ صورت وضعيت الزامى است.

محل مراجعه

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها


۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها


۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان


تذکر: در صورت عدم دريافت پاسخ يا نرسيدن به نتيجه، متقاضى مى‌تواند به مديريت آزمون، ارزشيابي، نظارت و پيگيرى به نشانى زير مراجعه کند يا تلفنى يا مکاتبه‌اى تماس بگيرد:


تهران، خيابان آزادي، چهارراه خوش، سازمان آموزش فنى و حرفه‌اى کشور، شمارهٔ پستى ۱۲۶۸/۱۵۸۱۵، تلفن: ۶۴۲۷۶۹۲