شرايط درخواست‌کننده

۱. تابعيت ايران


۲. تديّن به اسلام يا يکى از اديان شناخته شده و تعهد به پيروى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران


۳. داشتن صلاحيت اخلاقي، سياسى و فرهنگى و عدم وابستگى به نظام گذشته (براساس تشخيص هيئت پنج نفرى منتخب وزير کار و امور اجتماعى)


۴. نداشتن سوء پيشينهٔ کيفرى


۵. داشتن مدرک تحصيلى


۶. عدم اعتياد به مواد مخدر


۷. داشتن سلامت جسمى متناسب با حرفهٔ مورد آموزش به تشخيص مراجع مورد تأييد سازمان


۸. اتمام خدمت نظام وظيفه يا داشتن معافيت دائم

مدارک مورد نياز

۱. تصوير مدرک تحصيلى


۲. تصوير شناسنامه از تمام صفحات


۳. سه قطعه عکس (۳?۴)


۴. کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم


۵. تکميل فرم ثبت‌نام براى معرفى و شرکت در آزمون


۶. پرداخت مبلغ ۴۰۰۰ ريال هزينه برگزارى آزمون


۷. گواهى عدم سوء پيشينهٔ کيفرى (پس از موفقيت)


۸. گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر (پس از موفقيت در آزمون)


۹. گواهى سلامت جسمى متناسب با حرفه (پس از موفقيت در آزمون)

محل مراجعه

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها


۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها


۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان


تذکر: در صورت عدم دريافت پاسخ يا نرسيدن به نتيجه، متقاضى مى‌تواند به مديريت آزمون، ارزشيابي، نظارت و پيگيرى به نشانى زير مراجعه کند يا تلفنى يا مکاتبه‌اى تماس بگيرد:


تهران، خيابان آزادي، چهارراه خوش، سازمان آموزش فنى و حرفه‌اى کشور، شمارهٔ پستى ۱۲۶۸/۱۵۸۱۵، تلفن: ۶۴۲۷۶۹۲