شرايط درخواست‌کننده

براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاى سازمان

مدارک مورد نياز

۱. درخواست و تکميل فرم تنظيمى سازمان مبنى بر تقاضاى تأسيس آموزشگاه فنى و حرفه‌اى آزاد توسط بالاترين مقام اجرايى درخواست‌کننده


۲. معرفى مدير و مربى واجد شرايط توسط درخواست‌کننده

محل مراجعه

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها


۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها


۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان


تذکر: در صورت عدم دريافت پاسخ يا نرسيدن به نتيجه، متقاضى مى‌تواند به مديريت آزمون، ارزشيابي، نظارت و پيگيرى به نشانى زير مراجعه کند يا تلفنى يا مکاتبه‌اى تماس بگيرد:


تهران، خيابان آزادي، چهارراه خوش، سازمان آموزش فنى و حرفه‌اى کشور، شمارهٔ پستى ۱۲۶۸/۱۵۸۱۵، تلفن: ۶۴۲۷۶۹۲