شرايط درخواست‌کننده

۱. کليهٔ افراد فاقد مهارت


۲. افراد ماهر به منظور ارتقا يا تکميل مهارت تخصصى


تذکر:


ميزان تحصيلات و طول دوره براساس ضوابط مندرج در برابر استاندارد مصوب هر رشته خواهد بود. ارائهٔ معرفى‌نامه براى شرکت در دورهٔ کارآموزى از طريق ادارات اشتغال و کاريابى وزارت کار و امور اجتماعي، سازمان‌هاى دولتى و کليهٔ مؤسسات اعم از دولتى يا خصوصى که مشمول قانون کارآموزى هستند.

محل مراجعه

ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى استان‌ها و مراکز وابسته در شهرستان‌ها