شرايط درخواست‌کننده

الف. کليهٔ متقاضيان حقوقى خصوصى که در ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاى صنعتى به ثبت رسيده باشند.


ب. مديرعامل يا رئيس هيئت مديره (بالاترين مقام اجرايى شرکت) بايد داراى شرايط ذيل باشد:


۱. تابعيت ايران


۲. تدين به اسلام يا يکى از اديان شناخته شده و تعهد به پيروى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران


۳. داشتن صلاحيت اخلاقى و سياسى و فرهنگى و عدم وابستگى به نظام گذشته (براساس تشخيص هيئت پنج نفرى منتخب وزير کار و امور اجتماعى)


۴. نداشتن سوء پيشينهٔ کيفرى


۵. عدم اعتياد به مواد مخدر


۶. برخوردارى از سلامت جسمى متناسب با حرفه


۷. معرفى مدير داراى شرايط آيين‌نامه


۸. معرفى مربى در رشته درخواستى


- تذکر:

۱. مديرعامل يا رئيس هيئت مديره (بالاترين مقام اجرايي) به عنوان نمايندهٔ شخص حقوقى شناخته مى‌شود.


۲. نمايندهٔ شخص حقوقى در صورت احراز شرايط به عنوان مدير مسئول آموزشگاه شناخته مى‌شود.


۳. مدير معرفى شده از طرف نمايندهٔ شخص حقوقى به عنوان مدير شناخته مى‌شود.

مدارک مورد نياز

۱. تصوير مدرک تحصيلى


۲. تصوير شناسنامه از تمام صفحات


۳. سه قطعه عکس (۳?۴)


۴. کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم


۵. تکميل فرم ثبت‌نام به منظور معرفى به آزمون


۶. پرداخت مبلغ ۵۰۰۰ ريال هزينه آزمون


۷. گواهى عدم سوء پيشينهٔ کيفرى (پس از موفقيت)


۸. گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر (پس از موفقيت در آزمون)


۹. گواهى سلامت جسمى متناسب با حرفه (پس از موفقيت در آزمون)


۱۰. تکميل فرم التزام به رعايت مفاد آيين‌نامه

محل مراجعه

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها


۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها


۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان


تذکر: در صورت عدم دريافت پاسخ يا نرسيدن به نتيجه، متقاضى مى‌تواند به مديريت آزمون، ارزشيابي، نظارت و پيگيرى به نشانى زير مراجعه کند يا تلفنى يا مکاتبه‌اى تماس بگيرد:


تهران، خيابان آزادي، چهارراه خوش، سازمان آموزش فنى و حرفه‌اى کشور، شمارهٔ پستى ۱۲۶۸/۱۵۸۱۵، تلفن: ۶۴۲۷۶۹۲