شرايط درخواست‌کننده

۱. کارگر معرفى شده بايد مشمول قانون کار باشد.


۲.داشتن طرح يا ساخت دستگاهى مشابه دستگاه‌هاى خارجى (اختراع، ابتکار، نوآوري، کپى‌سازى)

مدارک مورد نياز

۱. تکميل برگه‌هاى مشخصات کارگاه، مشخصات فردى و برگه‌هاى ارزشيابى کارگر


۲. مدارک فوق بايد به مهر و امضاى مديريت کارگاه و شوراى اسلامى کار برسد.


۳. گزارش توجيه اقتصادى و ميزان صرفه‌جويى ارزى (به دلار) با تأييد مديريت و شوراى اسلامى کار


۴. گزارش فنى کارهاى انجام شده (اختراع، ابتکار، نوآوري) با تأييد مديريت و شوراى اسلامى کار واحد توليدى


۵. تصوير شناسنامهٔ کارگرى


۶. ارسال نمونهٔ کوچک (ماکت) کارهاى ابتکارى و ابداعى کارگران نمونه براى استفاده در نمايشگاه‌هاى صنعتي، به ويژه نمايشگاه هفتهٔ دولت


۷. ارسال عکس‌‌هاى رنگى ۴۰?۳۰ سانتى‌متر از دستگاه‌ها و قطعات ساخته شده با شرح کامل آنها در پشت عکس‌ها

نحوهٔ ارسال مدارک

۱. مدارک تکميل شده بايد در استان‌ها به ادارات کار و امور اجتماعى ارسال شود.


۲. در صورت انتخاب در مراحل اول و دوم، مدارک برگزيدگان بايد به دبيرخانهٔ ستاد انتخاب کارگران نمونه (واقع در تهران، وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل خدمات اجتماعى کارگران) ارسال شود.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

دبيرخانهٔ شوراى هماهنگى خدمات بهداشتى بيمه‌شدگان در مرکز، واقع در ادارهٔ کل خدمات اجتماعى کارگران