شرايط درخواست‌کننده

هر کارگرى که مشکل يا نيازى دارد.

مدارک مورد نياز

درخواست کارگر بايد شامل نام و نام خانوادگي، نشانى دقيق پستى و شرح کامل خواستهٔ او باشد.

محل مراجعه

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل خدمات اجتماعى کارگران


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان و شهرستان مربوط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

در استان‌ها و شهرستان‌ها ابتدا بايد به مديرکل کار و امور اجتماعى استان مربوط مراجعه شود و در صورت حل نشدن مشکل، مطابق مراحل زير عمل شود:


۱. خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل خدمات اجتماعى کارگران


۲. ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، معاونت امور اجتماعى و مجلس


۳. ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل ارزشيابى و رسيدگى به تخلفات و شکايات ادارى


۴. ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر وزير کار و امور اجتماعى