شرايط ايجاد

کليهٔ کارخانه‌هايى که بين ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر کارگر دارند و نيز معادنى که بين ۲۰ تا ۵۰۰ نفر کارگر دارند مشمول طرح قرار مى‌گيرند.

ضوابط ايجاد

۱. نيروى انسانى مورد نياز شامل بهداشتيارِ کار است.


۲. تجهيزات بار اول توسط سازمان تأمين اجتماعى تهيه خواهد شد.


۳. فضاى مور نياز ۱تا ۲ اتاق است که توسط کارفرما در کارخانه يا معدن تأمين خواهد شد.

محل مراجعه

در استان‌ها و شهرستان‌ها بايد با دبير شوراى هماهنگى خدمات بهداشتى بيمه‌شدگان که مى‌تواند يکى از سه مرکز زير باشد تمام گرفته شود:


۱. ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان شهرستان مربوط


۲. مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعى استان


۳. مراکز بهداشت و درمان استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

دبيرخانهٔ شوراى هماهنگى خدمات بهداشتى بيمه‌شدگان در مرکز، واقع در ادارهٔ کل خدمات اجتماعى کارگران