شرايط درخواست‌کننده

اعضاى شوراهاى اسلامى کار، شرکت‌ها، انجمن اسلامي، هر يک از کارگران، ساير نهادهاى کارگرى کشور

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى يا انجام مذاکره

۲. تکميل برگه‌هاى مربوط به تشکيل پرونده، از جمله: برگ مشخصات شرکت، برگ شمارهٔ ۱ متقاضيان ۳۳ درصد سهام برگ شمارهٔ ۲ سهام اصالتى قبل از انقلاب، برگ شمارهٔ ۳ متقاضيان سهام مازاد ۳۳ درصد است.

۳. ارائهٔ مدارک سهام قبل از انقلاب

محل مراجعه

تهران: دفاتر ادارهٔ کل گسترش مالکيت و سهام واحدهاى توليدي

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ستاد موضوع مادهٔ ۷ قانون نحوهٔ واگذارى سهام دولتى و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران، مستقر در نهاد رياست جمهوري.