راهنماى درخواست‌هاى گوناگون مربوط به وزارت کار و امور اجتماعى از طريق نمايندگان مجلس

مدارک مورد نياز

۱. تقاضانامه


۲. نشانى کامل درخواست‌کننده


۳. معرفى‌نامهٔ نمايندهٔ مجلس


۴. شرح موضوع


۵. شرايط خاص درخواست‌کننده


۶. ساير مدارک مربوط به ثبت ادعا يا درخواست


توضيح: درخواست‌کننده بايد تقاضانامهٔ خود را به ضميمهٔ معرفى‌نامهٔ نمايندهٔ مجلس از طريق وى به وزارتخانه ارسال کند.

محل مراجعه

دفتر نمايندهٔ محترم مجلس براى دريافت معرفى‌نامه و نيز پاسخ اعلام شده از سوى وزارتخانه به همان نماينده

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مراجعهٔ مجدد به دفتر نمايندهٔ مجلس (که قبلاً به وى مراجعه شده است)، براى رسيدگى به موضوع


۲. راهنمايى متقاضيان کارگر نيازمند به مشاوره حقوقى درخصوص مقررات قانون کار و ساير موارد از طريق شماره تلفن ۹۲۴۵۶۶ و يا مراجعه حضورى