شرايط درخواست‌کننده

ارائهٔ درخواسبت کتبى مشتمل بر تعداد و نوع وسايل

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ معرفى‌نامهٔ کتبى براى دريافت وسايل و لوازم


۲. ارائهٔ فيش بانکى مبنى بر واريز وجه اعلام شده

محل مراجعه

۱. در صورت موجود بودن وسايل، ورزشگاه شهيد، معتمدى کارگران


۲. فروشگاه‌هاى زير نظر سازمان تربيت بدنى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر امور ورزشى و تفريحات سالم کارگران