شرايط درخواست‌کننده

۱. تابعيت و اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى ايران


۲. داشتن حداقل سه ماه و ده روز سابقهٔ کار متوالي


۳. داشتن دفترچه بيمهٔ تأمين اجتماعى و شناسنامهٔ کار


۴. ارائهٔ معرفى‌نامه و درخواست کتبى از محل کار


۵. تأهل

مدارک مورد نياز

۱. داشتن کارت شناسايى معتبر


۲. ارائهٔ معرفى‌نامه از ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان مربوط


۳. ارائهٔ مدارک داّل بر تأهل

محل مراجعه

ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر امور ورزشى و تفريحات سالم کارگران