مدارک مورد نياز

۱. ارسال شکايت‌نامهٔ رسمى به واحد فرهنگى وزارت کار و امور اجتماعي


۲. شکايت‌نامه يا درخواست ارسالى همراه با برگ مخصوصى که از طريق دفتر فرهنگى تکميل مى‌شود براى رسيدگى به ادارات کل اجرايى استان‌ها ارجاع مى‌گردد.

محل مکاتبه و در صورت لزوم مراجعه

تهران: ادارهٔ کل امور فرهنگى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: معاونت امور اجتماعى و مجلس