مدارک مورد نياز

۱.ارسال شکايت‌نامهٔ رسمى به واحد فرهنگى وزارت کار و امور اجتماعى


۲.شکايت‌نامه يا درخواست ارسالى همراه با برگ مخصوصى که از طريق دفتر فرهنگى تکميل مى‌شود براى رسيدگى به ادارات کل اجرايى استان‌ها ارجاع مى‌شود.

محل مکاتبه و در صورت لزوم مراجعه

تهران: ادارهٔ کل امور فرهنگى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، معاونت امور اجتماعى و مجلس