مدارک مورد نياز

۱.ارسال شکايت‌نامهٔ رسمى به واحد فرهنگى وزارت کار و امور اجتماعى


۲.شکايت‌نامه يا درخواست ارسالى همراه با برگ مخصوصى که از طريق دفتر فرهنگى تکميل مى‌شود براى رسيدگى به ادارات کل اجرايى استان‌ها ارجاع مى‌گردد.

محل مکاتبه و در صورت لزوم مراجعه

تهران: ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل امور فرهنگى.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: نبش ميدان فلسطين، بخش آموزشى نهضت سوادآموزى