راهنماى درخواست کمک مالى از صندوق براى اجراى طرح‌هاى اشتغال‌زا

شرايط درخواست‌کننده

۱. دارندگان موافقت اصولى که حداقل ۵۰ درصد عمليات اجرايى را انجام داده باشند (شامل اشخاص حقيقى و حقوقى)


۲. شرکت‌هاى توليدي، صنعتى و خدمات فنى

مدارک مورد نياز

براساس مدارک مندرج در فرم‌هاى مربوط

محل مراجعه يا مکاتبه

تهران: خيابان فرصت شيرازي، نرسيده به کارگر شمالي، تقاطع پيام‌آوران، شمارهٔ ۱۲، دفتر مرکزى صندوق قرض‌الحسنهٔ حمايت از فرصت‌هاى شغلى


استان‌ها: از طريق وزارت کار و امور اجتماعى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفتر مرکزى صندوق قرض‌الحسنهٔ حمايت از فرصت‌هاى شغلى


۲. خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر وزارتى استان‌ها: مديران کل کار و امور اجتماعى

استان‌ها

مديران کل کار و امور اجتماعى