راهنماى معرفى جويندگان کار براى گذراندن دورهٔ آموزش فنى و حرفه‌اى ويژهٔ بانوان

افرادى که مايل به گذراندن دورهٔ آموزشى در رشته‌‌هاى فنى و حرفه‌‌اى هستند، بايد پشت برگ ثبت‌نام جويندگن کار را در ادارهٔ پست با مشخص کردن رشتهٔ موردنظر تکميل کنند.

محل مراجعه

مرحلهٔ اول) نزديک‌ترين باجه‌ها و دفاتر پستى به محل سکونت متقاضى


مرحلهٔ دوم) پس از دريافت کارت شناسايى متقاضيان کار از طريق پست:


۱. وزارت کار و امور اجتماعى و واحدهاى وابسته در تهران به نشانى:


- خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفترکل خدمات اشتغال زنان


- خيابان انقلاب، نبش خيابان دکتر شريعتي، ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى


- خيابان کارگر شمالي، جنب موزهٔ هنرهاى معاصر، مرکز خوداشتغالى شمارهٔ يک، کاريابى شمارهٔ ۷ خواهران


۲. ادارات کل کار و امور اجتماعى استان‌ها و واحدهاى کار و خدمات اشتغال شهرستان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفترکل خدمات اشتغال زنان


۲. معاونت اشتغال


۳. دفتر کل ارزشيابى و رسيدگى به شکايات


۴. دفتر کل وزارتى

استان‌ها

مرحلهٔ اول) معاونان اشتغال و نيروى انسانى و مديران کل کار و امور اجتماعى


مرحلهٔ دوم) دفتر کل خدمات اشتغال زنان، معاونت اشتغال، دفتر کل ارزشيابى و رسيدگى به شکايات، دفتر کل وزارتى


- تذکر:

مراحل فوق، از طريق ارسال شکايت‌نامهٔ متضمن نام و نشانى شاکي، به نشانى تهران،خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعى طى مى‌شود.

راهنماى معرفى جويندگان کار به مجتمع‌هاى آموزش و اشتغال ويژهٔ بانوان

افرادى که مايل به گذراندن دورهٔ آموزشى در مجتمع‌هاى آموزش و اشتغال هستند، بايد صفحهٔ اول برگ ثبت‌نام جويندگان کار را در ادارهٔ پست (قسمت خوداشتغالي) تکميل کنند.

محل مراجعه

مرحلهٔ اول) نزديک‌ترين باجه‌ها و دفاتر پستى به محل سکونت متقاضى


مرحلهٔ دوم) پس از دريافت کارت شناسايى متقاضيان کار از طريق پست:


۱. وزارت کار و امور اجتماعى و واحدهاى وابسته در تهران به نشانى:


- خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفترکل خدمات اشتغال زنان


- خيابان انقلاب، نبش خيابان دکتر شريعتي، ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى


- خيابان کارگر شمالي، جنب موزهٔ هنرهاى معاصر، مرکز خوداشتغالى شمارهٔ يک، کاريابى شمارهٔ ۷ خواهران


۲. ادارات کل کار و امور اجتماعى استان‌ها و واحدهاى کار و خدمات اشتغال شهرستان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفترکل خدمات اشتغال زنان


۲. معاونت اشتغال


۳. دفتر کل ارزشيابى و رسيدگى به شکايات


۴. دفتر کل وزارتى

استان‌ها

مرحلهٔ اول) معاونان اشتغال و نيروى انسانى و مديران کل کار و امور اجتماعى


مرحلهٔ دوم) دفتر کل خدمات اشتغال زنان، معاونت اشتغال، دفتر کل ارزشيابى و رسيدگى به شکايات، دفتر کل وزارتى


- تذکر:

مراحل فوق، از طريق ارسال شکايت‌نامهٔ متضمن نام و نشانى شاکي، به نشانى تهران،خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعى طى مى‌شود.

راهنماى معرفى به بانک‌ها براى دريافت وامِ خريد ابزارها و لوازم توليد

افرادى که مايل به استفاده از تسهيلات اعتبارى طرح خوداشتغالي هستند، بايد پس از مراجعه به مراکز پستى و دريافت برگ ثبت‌نام، علاوه بر درج مشخصات فردى خود، قسمت خوداشتغالى را تکميل کنند.


- توجه:

براى استفاده از تسهيلات خوداشتغالي، داشتن مهارت لازم براى توليد کالا و ارائهٔ خدمات، همراه با طرح مربوط به ابزارها و لوازم و مواد اوليهٔ مورد نياز با برآورد قيمت آنها، الزامى است.

محل مراجعه

مرحلهٔ اول) نزديک‌ترين باجه‌ها و دفاتر پستى به محل سکونت متقاضى


مرحلهٔ دوم) پس از دريافت کارت شناسايى متقاضيان کار از طريق پست:


۱. وزارت کار و امور اجتماعى و واحدهاى وابسته در تهران به نشانى:


- خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفترکل خدمات اشتغال زنان


- خيابان انقلاب، نبش خيابان دکتر شريعتي، ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى


- خيابان کارگر شمالي، جنب موزهٔ هنرهاى معاصر، مرکز خوداشتغالى شمارهٔ يک، کاريابى شمارهٔ ۷ خواهران


۲. ادارات کل کار و امور اجتماعى استان‌ها و واحدهاى کار و خدمات اشتغال شهرستان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفترکل خدمات اشتغال زنان


۲. معاونت اشتغال


۳. دفتر کل ارزشيابى و رسيدگى به شکايات


۴. دفتر کل وزارتى

استان‌ها

مرحلهٔ اول) معاونان اشتغال و نيروى انسانى و مديران کل کار و امور اجتماعى


مرحلهٔ دوم) دفتر کل خدمات اشتغال زنان، معاونت اشتغال، دفتر کل ارزشيابى و رسيدگى به شکايات، دفتر کل وزارتى


- تذکر:

مراحل فوق، از طريق ارسال شکايت‌نامهٔ متضمن نام و نشانى شاکي، به نشانى تهران،خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعى طى مى‌شود.


در صورت عدم وصول کارت شناسايى از طريق پست (پس از ۲۰ روز)، متقاضى کار مى‌تواند با تلفن ۹-۹۳۰۰۳۱ (خدمات اشتغال وزارت کار) تماس بگيرد.

راهنماى معرفى براى اشتغال در واحدهاى توليدى، صنعتى، خدماتى

مدارک مورد نياز

کارت شناسايى متقاضى کار


- تذکر:

اين کارت، پس از تکميل برگ ثبت‌نام جويندگان کار در ادارهٔ پست، به نشانى متقاضى ارسال مى‌شود.

محل مراجعه

مرحلهٔ اول) نزديک‌ترين باجه‌ها و دفاتر پستى به محل سکونت متقاضى


مرحلهٔ دوم) پس از دريافت کارت شناسايى متقاضيان کار از طريق پست:


۱. وزارت کار و امور اجتماعى و واحدهاى وابسته در تهران به نشانى:


- خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفترکل خدمات اشتغال زنان


- خيابان انقلاب، نبش خيابان دکتر شريعتي، ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى


- خيابان کارگر شمالي، جنب موزهٔ هنرهاى معاصر، مرکز خوداشتغالى شمارهٔ يک، کاريابى شمارهٔ ۷ خواهران


۲. ادارات کل کار و امور اجتماعى استان‌ها و واحدهاى کار و خدمات اشتغال شهرستان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفترکل خدمات اشتغال زنان


۲. معاونت اشتغال


۳. دفتر کل ارزشيابى و رسيدگى به شکايات


۴. دفتر کل وزارتى

استان‌ها

مرحلهٔ اول) معاونان اشتغال و نيروى انسانى و مديران کل کار و امور اجتماعى


مرحلهٔ دوم) دفتر کل خدمات اشتغال زنان، معاونت اشتغال، دفتر کل ارزشيابى و رسيدگى به شکايات، دفتر کل وزارتى


- تذکر:

مراحل فوق، از طريق ارسال شکايت‌نامهٔ متضمن نام و نشانى شاکي، به نشانى تهران،خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعى طى مى‌شود.