راهنماى درخواست رويداد ورود با حق کار

شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ کارفرمايان بخش دولتى و خصوصى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى کارفرما


۲. تکميل يک نسخه برگ اطلاعات اوليه مربوط به کارفرمايان


۳. تکميل دو نسخه برگه‌هاى مربوط به اتباع بيگانه در کشور


۴. تکميل يک نسخه برگه‌هاى اطلاعات اوليه مربوط به بخش پروژه


۵. تصوير روزنامهٔ رسمى (براى شرکت‌هاى ثبت شده)


۶. تصوير پروانهٔ زناشويى مورد تأييد وزارت کشور و سند ازدواج و اصل شناسنامهٔ همسر ايرانى (در صورت داشتن همسر ايرانى)


۷. تصوير قرارداد خريد ماشين‌‌آلات، برگ سبز ترخيص گمرک، موافقت اصولى يا پروانهٔ بهره‌بردارى

محل مراجعه

کارفرمايان بخش دولتى و پروژه ۵ روز ادارى بعد از تحويل مدارک، و کارفرمايان بخش خصوصى ۱۰ روز ادارى بعد از تحويل مدارک، بايدبراى دريافت رواديد ورود با حق کار مراجعه کنند.


تهران: خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانتري، ادارهٔ کل اشتغال اتباع خارجي، طبقهٔ ۴

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل اشتغال اتباع خارجي، طبقه ۴


۲. خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر معاونت اشتغال


۳. ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل ارزشيابى و رسيدگى به تخلفات و شکايات ادارى


۴. ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر وزير

راهنماى درخواست پروانهٔ کار کارشناسان خارجى

شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ کارفرمايان بخش دولتى و خصوصى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى کارفرما


۲. تکميل برگه‌هاى اطلاعات مربوط به تبعهٔ خارجى


۳. تکميل برگه اطلاعات اوليهٔ کارفرما


۴. اصل فيش بانکى واريز مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ ريال


۵. چهار قطعه عکس ۴ ? ۳ تبعهٔ خارجى


۶. اصل گذرنامهٔ تبعهٔ خارجى براى مطابقت


۷. تصوير صفحات مورد نياز گذرنامه


۸. تصوير مدارک تحصيلى يا تجربى ترجمه شدهٔ مورد تأييد سفارت جمهورى اسلامى ايران

محل مراجعه

کارفرمايان بخش دولتى و پروژه ۵ روز ادارى بعد از تحويل مدارک، و کارفرمايان بخش خصوصى ۱۰ روز ادارى بعد از تحويل مدارک، بايد براى دريافت پروانهٔ کار کارشناسان خارجى مراجعه کنند.


تهران: اداره کل اشتغال اتباع خارجي


استان‌ها: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل اشتغال اتباع خارجي، طبقه ۴


۲. خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر معاونت اشتغال


۳. ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل ارزشيابى و رسيدگى به تخلفات و شکايات ادارى


۴. ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر وزير

راهنماى درخواست ابطال پروانهٔ کار کارشناسان خارجى

شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ کارفرمايان بخش دولتى و خصوصى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى کارفرما با درج مشخصات کامل تبعهٔ خارجى


۲. اصل پروانهٔ کار


۳. فيش بانکى پرداخت عوارض بند ب مادهٔ ۲۶

محل مراجعه

کارفرمايان بخش خصوصى و دولتى بايد ۳ روز ادارى بعد از تحويل مدارک براى درخواست ابطال پروانهٔ کار کارشناسان خارجى مراجعه کنند.


تهران: ادارهٔ کل اشتغال اتباع خارجى


استان‌ها: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل اشتغال اتباع خارجي، طبقه ۴


۲. خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر معاونت اشتغال


۳. ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل ارزشيابى و رسيدگى به تخلفات و شکايات ادارى


۴. ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر وزير

راهنماى درخواست تمديد و تجديد پروانهٔ کار کارشناسان خارجى

شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ کارفرمايان بخش دولتى و خصوصى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى کارفرما


۲. تکميل دو نسخه پرسشنامهٔ اطلاعات مربوط به تبعهٔ خارجى


۳. اصل فيش بانکى واريز مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ريال


۴. اصل فيش بانکى پرداخت عوارض بند ب مادهٔ ۲۶


۵. اصل گذرنامهٔ تبعهٔ خارجي، دفترچهٔ پناهندگى يا کارت رانده‌شدگى معتبر براى رؤيت


۶. اصل پروانهٔ کار


۷. تصوير روزنامهٔ رسمى


۸. ارائهٔ شناسنامهٔ همسر ايرانى (براى اتباعى که همسر ايرانى دارند.)


۹. رضايت‌نامهٔ کارفرماى قبلى


۱۰. يک نسخه پرسشنامهٔ مربوط به اطلاعات کارفرما

محل مراجعه

کارفرمايان بخش دولتى و پروژه ۵ روز ادارى بعد از تحويل مدارک، و کارفرمايان بخش خصوصى ۱۰ روز ادارى بعد از تحويل مدارک، بايد براى تمديد و تجديد پروانهٔ کار کارشناسان خارجى مراجعه کنند.


تهران: ادارهٔ کل اشتغال اتباع خارجى


استان‌‌ها‌: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى مرکز استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل اشتغال اتباع خارجي، طبقه ۴


۲. خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر معاونت اشتغال


۳. ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل ارزشيابى و رسيدگى به تخلفات و شکايات ادارى


۴. ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر وزير

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان