شرايط درخواست‌کننده

مديرعامل شرکت يا نمايندهٔ مجاز وى.

مدارک مورد نياز

۱. تکميل برگهٔ درخواست


۲. تکميل برگهٔ معرفى اعضاى کميتهٔ طبقه‌بندى مشاغل


۳. نامهٔ رسمى مبنى بر ارسال تقاضا و برگه‌هاى فوق و استعلام در مورد دفتر مشاورهٔ فنى ذيربط

محل مراجعه

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل بهره‌ورى و مزد، تلفن: ۹-۹۳۰۰۳۱


استان‌ها: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل بهره‌ورى و مزد، تلفن: ۹-۹۳۰۰۳۱


استان‌ها: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان