شرايط درخواست‌کننده

مديرعامل يا نمايندهٔ مجاز وى

مدارک مورد نياز

۱. نامهٔ رسمى حاوى اطلاعات و موارد زير:


الف. اعلام تاريخ تصويب طرح و آخرين ضريب ريالى جدول مزد


ب. دلايل توجيهى مبنى بر لزوم اصلاح طرح


ج. تعداد شغل‌هاى حدفي، اضافى يا اصلاحى


۲. ارسال نمودار سازمانى اصلاح شدهٔ مربوط


تذکر: در صورتى که توجيهات مورد اشاره پذيرفته شود، به حسب بند ۸ آيين‌نامهٔ اجرايى تبصرهٔ يک مادهٔ ۴۹ قانون کار، مجوز لازم صادر خواهد شد.

محل مراجعه

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل بهره‌ورى و مزد، تلفن: ۹-۹۳۰۰۳۱


استان‌ها: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل بهره‌ورى و مزد، تلفن: ۹-۹۳۰۰۳۱


استان‌ها: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان