شرايط درخواست‌کننده

مديرعامل يا نمايندهٔ مجاز وى

مدارک مورد نياز

۱. سه نسخه اصل قرارداد منعقد بين نمايندگان مديريت و کارکنان


۲. ريز محاسبات مربوط به تعيين توليد مبنا (نفر ساعت - نقطهٔ سر به سر توليد مؤثر) به امضاى مديريت يا نمايندهٔ مجاز وي، در سه نسخه


۳. ضوابط مربوط به توزيع پاداش به امضاى نمايندگان مديريت و کارکنان، در سه نسخه

محل مراجعه

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل بهره‌ورى و مزد، تلفن: ۹-۹۳۰۰۳۱


استان‌ها: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل بهره‌ورى و مزد، تلفن: ۹-۹۳۰۰۳۱


استان‌ها: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان