مدارک مورد نياز

۱. تهيهٔ پيش‌نويس آيين‌نامهٔ انضباط کار طبق قانون، توسط کارفرمايان


۲. ملحوظ داشتن نظر شوراى اسلامى کار در تهيهٔ آيين‌نامه


۳. تأييد پيش‌نويس آيين‌نامه توسط ادارهٔ کار و امور اجتماعى محل کار


۴. عدم مغايرت آيين‌نامه با قانون و مقررات کار

محل مراجعه

پس از تهيه و تنظيم پيش‌نويس آيين‌نامهٔ انضباط کار، براى تأييد آن به ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى محل مراجعه شود.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر معاونت تنظيم و نظارت روابط کار