مدارک مورد نياز

۱. برگهٔ دادخواست ديوان عدالت ادارى که بر طبق توضيح مندرج در آن تنظيم شده باشد.


۲.برگ دادخواست تنظيم شده بايد به وسيلهٔ پست سفارشى ارسال گردد يا شخصاً تسليم ديوان عدالت ادارى شده، رسيد دريافت شود.

محل مراجعه

شعبهٔ پستى محل اقامت

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر معاونت تنظيم و نظارت روابط کار