مدارک مورد نياز

۱. دريافت برگ راهنماى تشکيل شوراى سازش


۲. استفاده از راهنمايى حضورى کارشناسان ادارهٔ کار و خدمات اشتغال محل

محل مراجعه

ادارهٔ کار و خدمات اشتغال محل کار

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر معاونت تنظيم و نظارت روابط کار